Kho báu Trier Gold Hoard

Ngày:_ 31/12/2022  
Kho báu Trier Gold Hoard Trier Gold Hoard  là kho báu chứa hơn 2650 aurei (đồng xu vàng), nó dược chôn giấu vào năm 196 sau công nguyên trong cuộc tái tạo của Clodiu...

Thanh gươm Scythian bằng Vàng với đầu lợn rừng

Ngày:_   
Thanh gươm Scythian bằng Vàng với đầu lợn rừng Thanh kiếm Scythia bằng Vàng Thanh kiếm Ostan với trang trí bằng vàng trên chuôi kiếm và bao kiếm. Thế kỷ thứ Ba IV TCN Kurgan gần làng Veli...