Điều gì sẽ xảy ra nếu Superman hấp thụ năng lượng từ một lỗ trắng?

tháng 6 07, 2021