Superman-Prime One Million mạnh đến mức độ nào dưới ánh sáng một mặt trời xanh?

tháng 7 15, 2020