Nếu có một hành tinh lớn hơn Thiên hà lớn nhất, thì lực hấp dẫn của hành tinh đó sẽ mạnh đến mức độ nào?

Chủ đề có liên quan: