IC 1101 Là Thiên Hà lớn Nhất Vũ Trụ Từng Được Quan Sát, Nó To Lớn Đến Mức Độ Nào?

tháng 5 25, 2020_ 25/05/2020  
Chủ đề có liên quan: