Nguồn gốc "Vũ Khí Sinh Học CoronaVirus" ở Vũ Hán, Các chuyên gia Hoa Kỳ trước đó từng Cảnh Báo vào năm 2017

tháng 2 08, 2020