CoronaVirus khiến công nghệ nhận dạng khuôn mặt "Face ID" trên điện thoại trở nên vô dụng và Bất tiện

tháng 2 07, 2020