Một ngôi sao neutron có hoàn hảo để áp dụng giả thuyết quả cầu Dyson không?

tháng 8 30, 2020