Một ngôi sao neutron có hoàn hảo để áp dụng giả thuyết quả cầu Dyson không?

Chủ đề có liên quan: