SPIDER-GENERAL XUẤT TRẬN

Ngày:13/12/2023  


Trước cảnh hỗn chiến của đám băng đảng cày nát cả cái New York, Spider-Man đã tập hợp một team anh hùng đường phố địa phương để đi dẹp loạn. Điểm sơ sơ thì cái đội hình hơi lẹt đẹt, được có 2 thành viên nhà nhện là Spider-Man Miles Morales và Spider-Woman Jessica Drew, cùng với She Hulk và Daredevil Elektra. 

Khúc này trên solicit tả thì ngầu lắm, nào là Spider-Man thành Spider-General, chỉ huy các siêu anh hùng New York đi dẹp loạn mười mấy sứ quân băng đảng cát cứ New York. Cơ mà sự thực thì cái ‘tiểu đội’ này chỉ được mỗi cái việc đi đập gà, dẹp cuộc chiến giữa Ringmaster và Crime-Master. Xong rồi lại mạnh ai nấy chạy về giữ nhà: Elektra về Hell’s Kitchen, Miles về Brooklyn, Jessica đi rượt Diamondback. Cuối cùng còn lại mỗi She-Hulk đi cùng Spidey đến xử lý đám quái vật chạy loạn ở Monster Hill. Mà gọi là đi cùng cho vui chứ thực ra ra toàn Jen đấm là chính, Peter toàn núp sau lưng bả, ăn hôi được 1/10 số mạng.
Nói chung đúng là không tin được solicit…
Amazing Spider-Man 2022 issue 39
#Master_Story