Trong các khoảng Không gian trống, chúng có thực sự trống rỗng hay không?

Ngày:19/09/2021  
Không gian trống, chúng không thự sự rỗng

Không gian trống, chúng không thự sự rỗng

Theo lý thuyết trường lượng tử, không gian được tạo thành từ các trường lượng tử, Nó thực sự chứa đầy các trường lượng tử (mỗi hạt trong cơ học lượng tử không phải là một hạt điểm mà nó là một dao động của trường lượng tử, ví dụ một photon, hạt ánh sáng là một dao động trong trường điện từ thực ra không gian chứa đầy trường điện từ và nhiều trường khác nên bạn không thể coi không gian như một vật thể rỗng trong cơ học lượng tử !!!
Không gian trống, chúng không thự sự rỗng


Trong sơ đồ sau đây là một minh họa về năng lượng trường lượng tử ..
Không gian trống, chúng không thự sự rỗngwww.Uviet.net