Kurse (MCU) mạnh đến mức nào? hắn có chống đỡ nổi với các Avengers vàThanos không?

tháng 6 11, 2021