Sinh vật nào chỉ được sinh ra một lần trong một nghìn năm?

tháng 3 09, 2021