Giải quyết vấn đề lượng tử 10.000 năm của Google chỉ trong 5 ngày bằng cách dùng 60 GPU

tháng 3 09, 2021