"Chúng tôi không bán dữ liệu người dùng" đó là lời chế nhạo của Microsoft dành cho Facebook

tháng 2 02, 2021