Tình báo Israel: Chiến dịch "Noah Ark" 18 năm trước

tháng 1 04, 2021