SpaceX có kế hoạch khoan khí tự nhiên gần Texas Launchpad

tháng 1 24, 2021