Chính xác thì plasma là gì?, nó là dạng chất rắn hay chất lỏng ?

tháng 10 03, 2020