Chính xác thì plasma là gì?, nó là dạng chất rắn hay chất lỏng ?

4:27 CH_ 03/10/2020  
Chủ đề có liên quan: