Bằng cách nào mà Isildur nhìn thấy Sauron ngay cả đeo chiếc nhẫn?

tháng 9 01, 2020