Bằng các nào người Lính không bị rơi khi họ ngồi treo trên 'gờ' ở thành trực thăng ?

tháng 9 09, 2020