Tại sao không có các thiên hà Hình Cầu mà chỉ có các thiên hà Phẳng Hình Đĩa?

Chủ đề có liên quan: