Hiện Có bất kỳ bằng chứng chắc chắn nào cho thấy chúng ta đang sống trong đa vũ trụ không?

Chủ đề có liên quan: