Có đúng là ánh sáng đi qua bất kỳ khoảng cách nào chỉ mất 0 giây?

tháng 7 03, 2020