Các hạt nguyên tử chủ yếu là một khoảng không gian trống rỗng, tại sao?

tháng 7 14, 2020