Khác biệt khi sử dụng "it's broken" và "it broke"

tháng 6 22, 2020