Khác biệt khi sử dụng "it's broken" và "it broke"

Ngày:22/06/2020  
Một độc giả hỏi câu hỏi này:

Tôi có một câu hỏi về việc sử dụng hai từ của "break".

Sự khác biệt của "The TV set is broken." và "The TV set broke." Tôi chưa hiểu lắm về nó trong một thời gian dài.

"The TV set is broken" là một tuyên bố về tình trạng của TV ngay bây thời điểm này. Nó không hoạt động.

"The TV set broke" là về những thứ đã xảy ra trong quá khứ. Nó đã từng hoạt động, nhưng nó đã "hỏng" và ngừng hoạt động.

Có nhiều tình huống trong đó bạn có thể sử dụng một trong hai. Ví dụ: nếu hiện giờ bạn có một chiếc TV bị hỏng, bạn có thể nói với ai đó "It's broken" hay "It broke."

Nhưng có những tình huống khác trong đó bạn chỉ có thể sử dụng một. Ví dụ:

Nếu bạn mua TV mới và nó không hoạt động khi bạn mua, bạn có thể nói "It's broken" . Nhưng trường hợp bạn không biết nó đã ngừng hoạt động khi nào hoặc có lẽ nó chẳng bao giờ hoạt động kể từ khi nó được sản xuất. Vì vậy, bạn sẽ không thể nói "It broke."
Nếu TV của bạn bị hỏng nhưng sau đó bạn đã sửa nó, bạn có thể nói  "It broke" nhưng không thể nói "It's broken."


Thế Anh
www.Uviet.net