Raytheon nhận 10 triệu Mỹ Kim nâng cấp hệ thống Radar Sona của thiết bị Rà Phá bom mìn thuỷ Lôi

tháng 5 25, 2020