Raytheon nhận 10 triệu Mỹ Kim nâng cấp hệ thống Radar Sona của thiết bị Rà Phá bom mìn thuỷ Lôi

tháng 5 25, 2020_ 25/05/2020  
Chủ đề có liên quan: , , ,