Pháo Hạm MK-45 5-inch Trang Bị Trên Chiến Hạm Lớp DDG 51 và CG 47 Hải Quân Mỹ

tháng 8 14, 2019