Northrop Grumman nhận được $104 triệu Mỹ Kim cho việc nâng cấp các máy tính nhiệm vụ cho các Trực Thăng UH-1Y, AH-1Z, UH-60V

8:40 SA_ 06/07/2019  
Chủ đề có liên quan: ,