Northrop Grumman nhận được $104 triệu Mỹ Kim cho việc nâng cấp các máy tính nhiệm vụ cho các Trực Thăng UH-1Y, AH-1Z, UH-60V

tháng 7 06, 2019