Northrop Grumman cung cấp cảm biến "DSU-33 nổ trên không" thứ 200.000

tháng 3 02, 2019