Liên kết Vướng Víu Lượng Tử đầu tiên được tạo ra bởi các nhà khoa học Delft

tháng 7 20, 2018