Putin gọi KimJong Un của Bắc Triều Tiên là " một người trưởng thành, có Đường lối chính trị khôn Ngoan"

tháng 1 12, 2018