B-3 MÁY BAY NÉM BOM TÀNG HÌNH TÍCH HỢP AWACS NHƯNG CÓ NHIỀU HỎA TIỄN VÀ BOM ĐẠN ĐƯỢC MANG THEO

tháng 9 09, 2017