ĐỊA LÝ KINH TẾ

Ngày:15/08/2016  

A . TĂNG TRƯỞNG GDP


1. Ý NGHĨA CỦA TĂNG TRƯỞNG GDP;

- Có ý nghĩa hàng đầu trong mục tiêu phát triển kinh tế .

■ Vì:

+ Quy mô kinh tế nước ta còn nhỏ, tăng trưởng GDP với tốc độ cao và bền vững là con đường đúng

đắn đề chống tụt hụt xa hơn về kinh tế với các nước

+ Tăng GDP sẽ tạo tiền đề đẩy mạnh xuất khẩu , giải quyết viêc làm , xóa đói giảm nghèo ... đưa thu nhập BQĐN ngang tầm với thế giới

2. Tinh hình tăng trưởng GĐP:

- 1990 -2005 tăng liên tục với tốc độ bình quân 7,2% năm

Năm 2005 tăng 8,4% đứng đầu ĐNÁ

- Nông nghiệp phát triển mạnh .

+ Lương thực được giải quyết tốt và trở thành nước XK gạo hàng đầu TG.

+ Chăn nuôi phát triển với tốc độ nhanh

- Công nghiệp tăng trưởng ổn định với tốc độ cao

+ 1991-2005 bình quân đạt 14% năm + Sức cạnh tranh cùa sản phẩm tăng lên

* Hạn chế:

- Kinh tế vẫn chủ yếu tăng trưởng theo chiều rộng. Chưa đảm bảo sự phát trrển bền vững

- Hiệu quả kinh tế thấp . Sức canh tranh chưa cao

B. CHUYỀN DỊCH cơ CẤU KINH Tế

I. CHUYỂN DICH Cơ CẨU KINH TÉ THEO NGÀNH :

1. Chuyền dịch theo hướng CNH, HĐH, tuy nhiên tốc độ chuyển biến còn chậm. Cụ thể: + Giảm tỉ trọng của ngành nông lâm ngư.

+ Tăng tỉ trọng ngành công nghiệp xây dựng +Tỉ trọng dịch vụ cao nhưng chưa ổn định .

2.Trong nội bộ từng ngành :

+ Đối với khu vưc I

Tỉ trọng ngành nông nghiệp giảm, lâm nghiệp giảm ngành ngư nghiệp tăng. Trong nông nghiệp thì

+ Tỉ trọng ngành trồng trọt giảm, ngành chăn nuôi tàng

+ Đối với khu vưc II

_ Tỉ trọng ngành công nghiệp chế biến tăng;

Tỉ trọng ngành CN khai thác và ngành CN sản xuất, phân phối điện, khí, nước giảm _ Tỉ trọng các sản phẩm có chất lượng cao tăng, các sản phẩm không phù hợp thị trường giàm + Đối với khu vưc III:

Các loại hình dịch vụ ngày càng phong phú và đa dạng hơn, xuất hiện nhiều loại hình mới như: viễn thông, tư vấn đầu tư, công nghệ...


II. CHUYỂN DỊCH Cơ CẨU KINH TẾ THEO LÃNH THỒ:

+ Đã hỉnh thành các vùng động íưc phát triển kinh tế , các vùng chuyên canh và các khu CN tập trung khu chế xuất có quy mô lớn

+ Viêc phát huỵ thể mạnh từng vùng đã dẫn tới sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và sự phân hóa sản xuất giữa các vùng . Cụ thể:

_ ĐBCSL là vùng trọng điểm lúa lớn nhất chiếm trên V2 giá trị NLTS cả nước _ ĐNB là vùng công nghiệp lớn nhất cả nước , chiếm 55,6% giá trị SXCN cà nước _ Xuất hiện 1 số trung tâm dịch vụ lớn như: tpHCM, Hà Nội, Đà Năng...

+ Trong cả nưđc nổi lên các vùng kinh tế trọng điểm

III. Sự CHUYểN DỊCH cơ CẤU THEO THÀNH PHầN KINH TẾ _ Có sự chuyển dịch theo hướng tích cực. Đó là + Giảm ti trọng thành phần kinh tế nhà nước + Giảm ti trọng thành phần ngoài nhà nước + Tăng ti trọng thành phần kinh tế có vốn ĐTNN _ Thành phần kinh tế nhà nước tuy giảm, nhưng vẫn còn giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế.

* Nguyên nhân của sự chuyển dịch cơ cấu kinh tê:

_ Do công cuộc đổi mới KTXH của đất nước _ Do kết quả của quá trinh CNH,HĐH

_ Do chính sách mở cửa nền kinh tế, sự hội nhập kinh tế thế giới _ Do các nguồn lực ừong và ngoài nước ngày càng khai thác và sử dụng có hiệu quả hơn.
                                 Resident Evil 6 -"Cuộc Chiến Cuối Cùng" đã có trailer

Câu hỏi và bài tập

1. trỉnh bày ý nghĩa của viêc tăng trưởng GDP

2. Trình bày sự chuyển dịch cơ cầu ngành kinh tế ? Nguyên nhân?

3. Trình bày sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ? Theo thành phần kinh tế ?

Bài tập 1: Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế (tỷ đồng)


Năm
Tông
NLN
CNXD
DV
1990
4195-5
16252
9513
16190
1995
228892
62219
65820
100853
2000
441646
108356
162220
171070
2005
839211
175984
344224
319003

a. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu GDP nưác ta thời kỳ 1990 - 2005

b. Nhận xét sự thay đổi cơ cấu GDP nước ta. Giải thích.