Khách sạn BAYYA Hotel – Coffee Terria tuyển dụng

Ngày:06/11/2019  
Khách sạn BAYYA Hotel – Coffee Terria tuyển dụng 1. Vị trí Kế toán thu ngân - Quản lí thu chi, hàng hóa nhập ,tồn. - Thu ngân quầy tính tiền - Thực hiện quy trình thanh toán cho khách hàng ...