Đào Ice Network: Hướng Dẫn Liên kết vào sàn OKX Binace Smart Chain

Ngày:22/01/2024  

Cùng xem video hướng dẫn Liên kết Ice Net Work vào sàn OKX nhanh chóng, không tốn phí cầu chuyển, thanh khoản lấy tiền nhanh chóng.

Link tải sàn OKX: https://okx.com/join/58989385 Link tải ICE về đào: https://ice.io/invite-web?user=theanhwdr

Lấy mã Ice giới thiệu: theanhwdr

  • Trước tiên hãy tải U71ng dụng OKX về đăng ký và làm KYC 
  • Copy địa chỉ nhận ICE-BNB
  • Dán địa chỉ người nhận vào ứng dụng Ice

Xem video: