Nếu phải chọn một, bạn sẽ lựa chọn DNA của động vật nào để ghép vào bộ gen người?

tháng 5 17, 2021