Nga nhận được yêu cầu mua chiến đấu cơ Su-57E từ khách hàng nước ngoài

tháng 2 26, 2021