Hình ảnh người lính Israel trên Cao nguyên Golan

9:44 SA_ 30/12/2020  
Chủ đề có liên quan: