Chip Tensor thế hệ 8 Nvidia A100 cho 5 Petaflop có giá 200 ngàn Mỹ Kim

7:35 CH_ 05/09/2020  
Chủ đề có liên quan: