Nga phát triển Radar mới để theo dõi các mối đe dọa Bay siêu Thanh

tháng 7 05, 2020