Chiều Không gian Thứ 5 trên cả chiều Thời gian

Ngày:12/07/2020  

Chiều Không gian Thứ 5 là chiều cao cấp trên cả Chiều Thời gian Thứ 4 

  1. Ví dụ về chiều Không gian thứ Nhất là một dòng. Một đối tượng chỉ có chiều dài.
  2. Ví dụ về chiều Không gian thứ Hai là một hình vuông. Một đối tượng có chiều dài và chiều rộng.
  3. Ví dụ về chiều Không gian thứ Ba là một khối lập phương. Một đối tượng có chiều dài, chiều rộng và chiều cao.

chiều kh6ong gian tuyệt hảo thứ 5

Một ví dụ về chiều Không gian thứ Tư là cuộc sống của con người. Một đối tượng có thể được đo thông qua chiều dài, chiều rộng, chiều cao và thời gian trôi qua.

Chúng ta, với tư cách là con người, là một vật thể 3 chiều không ngừng di chuyển xuyên qua các chiều thời gian, cho đến nay chúng ta có thể nói chắc chắn rằng chúng ta đã trải qua chiều Không gian thứ Tư.

Sinh vật nào cảm nhận dược chiều không gian thứ Năm sẽ có siêu năng lực vị lai như Thần thánh..

Nhưng nếu bạn tin vào Toán học.

Sau đó, kết luận logic về mặt toán học tiếp theo, theo mô hình này, sẽ là một thực thể 5 chiều sẽ là một thực thể trong đó trục x, trục y, trục z và trục Time, đều có thể điều hướng, đo lường được và thậm chí có thể dễ uốn. Về mặt lý thuyết, một thực thể 5 chiều có thể dễ dàng xem thấy toàn bộ cuộc sống của chúng ta cùng một lúc, như trong sự liên tục không gian thời gian.
CHIỀU KHÔNG GIAN THỨ Năm
Không gian 5 chiều là một không gian có năm chiều. Nếu được giải thích về mặt vật lý, đó là một không gian đa chiều hơn không gian thông thường và chiều thứ tư của thời gian được sử dụng trong vật lý tương đối tính. Đó là một sự trừu tượng xảy ra thường xuyên trong toán học, nơi nó là một cấu trúc hợp lệ.

Điều đó gây tranh luận về việc liệu một chiều thứ Năm tồn tại trong vũ trụ của chúng ta. Vật lý lượng tử được cho là chứng minh 11 chiều không gian như vậy, trong khi một số nhà khoa học truyền thống cho rằng chúng không thể chứng minh được và do đó nên bị loại bỏ.
liệu có tồn tại không gian 5 chiều

Nguyễn Thế Anh
www.Uviet.net