Tổng Thống Donald Trump đề cử Chuẩn Tướng Thủy Quân Lục Chiến Mỹ gốc Việt, William Seely lên thiếu tướng

tháng 5 06, 2020_ 06/05/2020  
Chủ đề có liên quan: