Một trường học Do Thái ở Tunisia bị tấn công bằng bơm xăng trong các cuộc bạo loạn

tháng 1 12, 2018