Một thành viên cấp cao của Hamas trong cơn nguy kịch do vết thương tự bắn vào đầu

tháng 1 12, 2018