Ngôn Ngữ HTML Là Gì

Ngày:28/12/2015  
Hôm nay mình xin giới thiệu phần cơ bản nhất cho một trang Html dành cho những người mới làm quen với nó:

#  HTML là chữ viết tắt của Hyper Text Markup Language (ngôn ngữ hiển thị siêu văn bản).

#  Một file HTML là một file text bao gồm những tag nhỏ.

#  Những tag nhỏ này nói cho trình duyệt nó phải hiển thị trang đó như thế nào

#  Một file HTML phải có phần mở rộng là .htm hoặc .html

#  Một file HTML có thể được tạo bởi một trình soạn thảo đơn giản.

Tài liệu HTML Đầu Tiên.
Hãy mở Notepad lên và gõ những dòng sau:
<html>
      <head>
                  <title> Hi Every body   </title>
     </head>
     <body>
                  Xin chào Tất cả mọi người Vào thế giối web
    </body>
</html>

Lưu file lại với tên là "mypage.html" vào nơi nào đó trên máy tính của bạn. sau đó bạn đóng trình duyệt soạn thảo Notepad hay Simple text lại và tìm đến mypage.html ở desktop rồi nhấp đúp vào trình duyệt, nó sẽ hiển thị nội dung của trang như sau:


Giải thích ví vụ trên:

Thẻ đầu tiên trong tài liệu HTML là  <html>. Thẻ này nói cho trình duyệt Web biết đây là điểm khởi đầu của một tài liệu HTML. Thẻ cuối cùng của tài liệu là </html>, thẻ này nói cho trình duyệt biết đây là điểm kết thúc của văn bản. Đoạn chữ nằm giữ hai thẻ <head>  và  </head> chính là thông tin của phần header. thông tin của header sẽ không hiển thị trên cửa sổ trình duyệt.

 Đoạn chữ nằm giữ cặp thẻ <title> là tiêu đề của văn bản. dòng tiêu đề này sẽ xuất hiện ở trang thái của trình duyệt web. Đoạn chữ nằm giữ hai thẻ <body> là những gì mà nó sẽ hiện lên trình duyệt của bạn. đoạn chữ  <b> </b> sẽ xuất hiện dưới dạng chữ in đậm

Zcomity Team