Lá cờ Mỹ tại Toà Bạch Ốc đã kéo xuống có nghĩa là Đạo Luật Phục Sinh đã ký và kích hoạt

tháng 1 11, 2021