Lá cờ Mỹ tại Toà Bạch Ốc đã kéo xuống có nghĩa là Đạo Luật Phục Sinh đã ký và kích hoạt

5:20 CH_ 11/01/2021  
Chủ đề có liên quan: