Giả sử bạn là người bất tử, và bạn có thể đi xuyên không gian, thì bạn sẽ mất bao lâu để đi bộ đến Mặt trời?

Ngày:23/08/2021  
Khoảng cách trung bình đến mặt trời là khoảng 93.000.000 dặm. Vì bạn đã hỏi "bao lâu" nên chúng tôi có thể cho rằng bạn sẽ đi bộ khoảng 3 dặm một giờ, đây vận tốc trung bình hầu hết của những người đi bộ. 
đi bộ đến Mặt trời

Điều đó có nghĩa là một người trung bình mất khoảng 20 phút để đi bộ 1 dặm. Vì vậy, để đi bộ đến mặt trời sẽ là 93 triệu dặm nhân với 20 phút mỗi dặm tương đương với 1.860.000.000 phút (1 tỷ 860 triệu phút) tương đương với 31.000.000 giờ (31 triệu) tương đương với 1.291.667 ngày. Chia số đó cho 365 để được bao nhiêu năm (3,539 năm ròng).

Điều đó có nghĩa là để đi bộ quãng đường đó bạn sẽ mất khoảng 3.539 năm với điều kiện bạn đi bộ 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Vì bạn có thể chỉ đi bộ 12 giờ mỗi ngày, bạn có thể làm tròn con số đó là khoảng 7.000 năm. Tất nhiên, bạn không thể đi bộ trong không gian cho dù bạn có bất tử đến đâu, nhưng đó là khoảng thời gian để đi bộ 93 triệu dặm.

www.Uviet.net