Binh sĩ Quân đội Hoa Kỳ nhận thiết bị mã hóa mới để bảo vệ mạng chung

Ngày:13/08/2021  
UvietNet (13/08/2021): Quân đội Hoa Kỳ được thiết lập để nhận các thiết bị tải khóa mật mã như một biện pháp hỗ trợ mới trong cuộc chiến chống lại các cuộc tấn công mạng ngày càng phức tạp.

Thiết bị mới, được gọi là Phương tiện (NGLD-M) Thiết bị tải thế hệ tiếp theo, sẽ cho phép cung cấp các khóa mật mã mạnh nhất do NSA tạo ra cho các hệ thống mạng chiến thuật, chiến lược và doanh nghiệp hoạt động từ bảo mật SECRET đến cấp độ phân loại bảo mật cao nhất. Các thuật toán mật mã hiện đại sẽ được NGLD-M chuyển giao để chống lại mối đe dọa do sự gia tăng của các mối đe dọa chiến tranh điện tử và mạng.
thiết bị mã hóa mới để bảo vệ mạng chung

NGLD-M là một thiết bị hỗ trợ mạng cho phép người quản lý mạng cấu hình lại các sản phẩm mật mã, thực hiện Khóa mạng qua mạng, tiến hành tải xuống phần mềm từ xa và cải thiện nhận thức về môi trường hoạt động. Nó sẽ hỗ trợ tất cả các cấp chỉ huy trên các dịch vụ, các cơ quan chính phủ khác và các tổ chức đối tác quân sự nước ngoài.
Quân đội Hoa Kỳ được thiết lập để nhận các thiết bị tải khóa mật mã như một biện pháp hỗ trợ mới trong cuộc chiến chống lại các cuộc tấn công mạng.

Thiết bị mới, được gọi là Thiết bị tải thế hệ tiếp theo-Phương tiện (NGLD-M), sẽ cho phép cung cấp các khóa mật mã mạnh nhất do NSA tạo ra cho các hệ thống mạng chiến thuật, chiến lược và doanh nghiệp hoạt động từ SECRET đến cấp độ phân loại bảo mật cao nhất. Các thuật toán mật mã hiện đại sẽ được NGLD-M chuyển giao để chống lại mối đe dọa do sự gia tăng của các mối đe dọa chiến tranh điện tử và mạng.

NGLD-M là một thiết bị hỗ trợ mạng cho phép người quản lý mạng cấu hình lại các sản phẩm mật mã, thực hiện Khóa mạng qua mạng, tiến hành tải xuống phần mềm từ xa và cải thiện nhận thức về môi trường hoạt động. Nó sẽ hỗ trợ tất cả các cấp chỉ huy trên các dịch vụ, các cơ quan chính phủ khác và các tổ chức đối tác quân sự nước ngoài.

www.Uviet.net