Tại sao Quốc hội không hài lòng về tàu đổ bộ mặt trăng của SpaceX?

Ngày:26/07/2021  
Về cơ bản, nhiều người trong Quốc hội muốn quỹ Artemis chuyển đến các công ty mà họ có đòn bẩy, để duy trì các công ăn việc làm và phiếu bầu trong quận của họ.

Không đến nỗi họ không thích tàu đổ bộ mặt trăng SpaceX của Elon Musk, mà vì họ muốn nguồn tiền được chuyển đến tay các khách hàng truyền thống của mình như: Boeing, Lockheed-Martin, Northrop-Grumman, v.v.

Trên thực tế, như phản đối đâm đơn kiện của Blue Origin (công ty của Jeff Bezos) nhằm vào SLS của NASA đã làm rõ, họ không thích việc SpaceX tự xây dựng mọi thứ hơn là chia tiền cho nhiều nhà thầu cung cấp truyền thống.

Và Starship của SpaceX, với khả năng tiếp nhiên liệu trong khuôn viên, được coi là một thách thức nghiêm trọng đối với SLS của NASA - sự ra đời của Quốc hội.

Quốc hội chỉ cấp cho NASA một phần nhỏ trong số quỹ Artemis trở lại mặt trăng mà NASA yêu cầu, vì vậy NASA chỉ có thể chi trả cho phần tiền tàu đổ bộ bên trái dành cho SpaceX.