Lưu An kẻ dã man giết vợ làm thịt thiết đãi Lưu Bị sau đó nhận thưởng ngàn vàng

Ngày:04/07/2021  

Bức tranh nào khiến bạn sôi máu?


Lưu Bị, vua của nước Thục trong thời Tam Quốc, đã chạy thoát khỏi một trận chiến thất bại.

Lưu An tên nông dân đã giết vợ của mình và nấu thịt của cô ấy để cho Lưu Bị ăn

Thực ra, Lưu Bị nổi tiếng là một vị vua nhân từ rất hiếm vào thời bấy giờ. Người dân thường rất ngưỡng mộ ông.
Trên đường chạy trốn, vì thiếu lương, phải vào trong làng xin ăn. Đi đến đâu ai nghe thấy tiếng Lưu Dự Châu cũng tranh nhau dâng đồ ăn uống. Lưu Bị gặp một người nghèo đói. Đối với người nổi tiếng, được tiếp đón Lưu Bị là một vinh dự lớn. Nhưng gia đình anh ấy quá nghèo để có thể cung cấp một bữa ăn tươm tất.

Một hôm vào nghỉ trọ một nhà, trong nhà có một chàng tuổi trẻ ra lạy. Bị hỏi tên họ là gì, người ấy nói là con nhà săn bắn tên là Lưu An. Lưu An nghe thấy quan mục Dự Châu đi qua, muốn kiếm đồ dã vị thết đãi, ngặt vì không tìm được thứ gì. Đột nhiên, anh nhìn thấy người vợ đã kết hôn với anh từ khi còn rất trẻ, đang bận đi làm. Một ý tưởng độc ác nảy ra trong đầu. Hắn bèn giết vợ lấy thịt thiết đãi Lưu Bị.

Đêm đó, hắn nấu một bát thịt lớn cho Lưu Bị, và nói với ông rằng đó là thịt của sói

Huyền Đức hỏi:“Thịt gì?”.

An thưa:  “Thịt chó sói!”.

Huyền Đức tưởng thật, ăn một bữa no, rồi tối đi ngủ. Đến sáng sắp đi, ra đằng sau lấy ngựa, thấy ở dưới bếp có một người đàn bà chết, thịt cánh tay đã cắt hết. Lưu Bị giật mình, hỏi ra mới biết thịt ăn tối hôm trước là thịt vợ Lưu An. Huyền Đức thương xót không biết ngần nào, gạt nước mắt, lên ngựa. Lưu An thưa với Huyền Đức rằng:

Đáng lẽ tôi cũng xin theo sứ quân, nhưng lại còn mẹ già nên chưa dám đi”.
Ngày hôm sau, khi Lưu Bị đang rời đi, ông thấy một người phụ nữ đã chết trong nhà bếp và tất cả thịt trên tay của cô ấy đã không còn nữa. Lúc đó anh ta mới nhận ra rằng mình đã ăn thịt người vợ của người nông dân và khóc.

Huyền Đức từ tạ rồi đi, tìm đường đến Lương Thành, bỗng thấy trước mặt có bụi bay mù mịt, một toán quân kéo đến. Huyền Đức biết là quân Tào Tháo, liền cùng với Tôn Càn đi tắt đến trung quân, vào yết kiến Tào công, nói hết cả sự tình mất Bái Thành, lạc hai em và vợ con. Tháo nghe nói chuyện cũng thương cảm rỏ nước mắt. Lưu Bị thuật lại cho Tháo biết chuyện Lưu An giết vợ. Tháo sai Tôn Càn đem một trăm lạng vàng đến cho Lưu An.

Đến đời nhà Thanh, sân khấu Tàu còn diễn kịch ca ngợi “tấm gương” Lưu An! Rõ ràng An là kẻ vô cùng ích kỷ. Vì sao hắn không nhờ người khác giết hắn lấy thịt khoản đãi Lưu Bị mà lại giết vợ?

Lưu An nhận thưởng ngàn vàng rồi trở nên giàu có, nhưng chưa một ai nhớ đến người vợ bất hạnh ấy.