Quân đội Hoa Kỳ tiến hành thử nghiệm bắn Phi đạn có điều khiển mới

tháng 6 02, 2021